Serj Tankian Artsakh

[Armenian:]

Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում,

Քաղել ու հնձել այս դաշտերում,

Սերունդներ բխել քո գետերից,

Մանուկներ ծնուել քո լեռներից

Հանրային դիմակ ավանդական,

Ազատագրական պայքար կամ մահ,

Դշնամու աչքը տարածքներիդ,

Մեր ժպիտները քո ծոցերին,

Քո անհատակ կամքին,

Մենք պիտի երգենք բռունցքներով,

Արդարութեան դրոշ երագոյնով,

Մարդկայնութեան սէր խաղաղութեան,

Մանուկի դէմքին սուրբ օրհնութեամբ,

Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով

Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով

Մենք պիտի հաղթենք մեր Հայութեամբ։

[English translation:]

We’ve always lived on these lands,

Reaped and Harvested these fields,

Generations sprung from your rivers,

Children born from your mountains,

The public mask of tradition,

The struggle for liberation or death,

The enemy’s gaze at your terrain,

Our smiles at your bosom,

At your bottomless will.

We’re going to sing with our fists

With the tricolor flag of justice,

Humanitarian love of peace

With the holy blessing of a child’s face,

We are going to prevail with culture

We are going to prevail with culture

We are going to prevail by being Armenian.

Serj Tankian Elect The Dead

Arms are raised above the sky,

But all I want is me

You are there beside the night

But I all I want is me

All I want is me.

Love we know

Comes from inside,

But all I want is me,

All I want is me.

Death we know

Comes to us alive

But all I want is you,

Death we know

Comes to all of us alive

But all I want is you,

All I need is you,

All I want.

Serj Tankian Ching Chime

Why make time

When no one pays a dime

To remunerate a rhyme

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Ch ch cha-ching chime

Creating a crime

To start with melamine

Looking at a mime

The rhymes are all mine

But no one pays no mind

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Ch-ch cha-ching chime

In the daytime

Face covered by the grime

Sucking on a lime

When no one pays no mind

Slamming on a rhyme

Over the ching chime

Over the ching chime

Ch-ch ch-ching chime

Superbowl, half time

Anytime is war time

Second season is past time

Gonorrhea, overtime

Fuck that it’s bedtime

No more friend of mine

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

I’ll fuck your mind

Over the spring time

Degrading in your prime

A thought so asinine

But no one pays no mind

And no one pays a dime

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Open your eyes don’t be this way

Though all your dreams are swept away

The stairs will rise from yesterday

Your tears and fears all melt away

Superbowl, half time

Anytime is war time

Second season is past time

Gonorrhea, overtime

Fuck that it’s bedtime

No more friend of mine

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

I’ll fuck your mind

Over the spring time

Degrading in your prime

A thought so asinine

But no one pays a dime

And no one pays a dime

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Open your eyes don’t be this way

Though all your dreams are swept away

The stairs will rise from yesterday

Your tears and fears all melt away

The waters will rush but don’t dismay

Our smiles will cross the world will stay

The bridge has crossed itself today

Now close your eyes and sway the sway, sway the sway

(Leylia, Leylia, Ley, Ley)

Open your eyes don’t be this way

Though all your dreams are swept away

The stairs will rise from yesterday

Your tears and fears all melt away

The waters will rush but don’t dismay

Our smiles will cross the world will stay

The bridge has crossed itself today

Now close your eyes and sway the sway, sway the sway

To remunerate a rhyme

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Ch ch cha-ching chime

Creating a crime

To start with melamine

Looking at a mime

The rhymes are all mine

But no one pays no mind

Over the ching chime

Ch-ch cha-ching chime

Ch-ch cha-ching chime

In the daytime

Face covered by the grime

Sucking on a lime

When no one pays no mind

Slamming on a rhyme

Over the ching chime

Over the ching chime

Ch-ch ch-ching chime

Superbowl, half time

Anytime is war time

Serj Tankian Forget Me Knot

Don’t forget me now, laughing through the tears

For somewhere, somehow, life becomes the years

You speak to millions, but you’re talking to no one

Home is the place that you can’t walk away from

You seek our opinions but listen to no one

You throw up your hands and tell me that it’s all done

We intend to rise through motion, speak through silence

And fight ’til the ocean

No more glimmering hopes or commotions

Our dedication’s to each other in devotion

No pretending now, your heart is open and you reappear

For somewhere, somehow, you dropped the ball and you ran with fear

You speak to millions, but talk to no one

Home is the place you can’t walk away from

You seek opinions but listen to no one

You throw up your hands and tell me that it’s all done

We intend to rise through motion, speak through silence

And fight ’til the ocean

No more glimmering hopes or commotions

Our dedication’s to each other in devotion

We intend to speak through peace

Cross the ocean and wake up in the east

Make Jerusalem home for all creeds

Unsheathe your swords and take the eagle’s peace

I want you, I need you

I pray that God absolves you

Can’t live this life without you

I’ve cleared the coffin for two

I want you, I need you

I pray that God absolves you

Can’t live this life without you

I’ve cleared the coffin for two

Come, today is another day

Come, your hairs are no longer grey

Come, we’re clearing the runway

There’s no turning back from the path for the chosen ones

We intend to rise through motion, speak through silence

And fight ’til the ocean

No more glimmering hopes or commotions

Our dedication’s to each other in devotion

We intend to scream through peace

Cross the ocean and wake up in the east

Make Jerusalem home for all the creeds

Unsheathe your swords and take the eagle’s peace

Serj Tankian Goddamn Trigger

I have 38 rifles and a bunch of handguns and ammunition

8 grenades, in case of scuffles

How do I protect myself

how do I protect myself

Without all that

It’s my constitutional

It’s my constitutional right

To arm bears

I am the Goddamn trigger

God made guns, so go figure

We are, we are fatter, disgusting obese overweight fucks

A shot rang, animals scatter, bovine hormone growth chewy candy

I am the Goddamn trigger

God made guns, so go figure

Darwin never seized this prize

Controlling levels of extinction

Darwin never seized this prize

Condoning desperado killings

Darwin never seized this prize

Controlling levels of extinction

Darwin never seized this prize

Condoning desperado killings

Darwin never seized this prize

Controlling levels of extinction

Darwin never seized this prize

The amount of firearms in any country (The amount of firearms in any country)

Is directly proportional to death and violence

The amount of firearms in any country (The amount of firearms in any country)

Is directly proportional to death and violence

The amount of firearms in any country

Is directly proportional to death and violence

Is directly proportional to death and violence

Directly proportional to death and violence

Did you fucking hear me?

Serj Tankian Total Paranoia

Stop by your nightmare

on a dark road today

Such a wind through his white hair

Such a grin on his face.

His eyes were like distance and he bore into mine

They show and they glisten like they drive me blind

And he… stood there before me

And he… cried out in pain

You think you can ignore me

you think you’ll get away

Ready or not

It’s like total paranoia

Anything you say

He can twist his way

It’s really too much

It’s like total paranoia

Anywhere you go

He is sure to know.

He said stop, please and listen

Can we try to be friends?

Why is it always so twisted

but he cried out again

You can’t stand to remember

You can’t stand to forget

You won’t lift a finger

for the storm of regret

Ready or not

It’s like total paranoia

you know how to pray but he won’t go away

it’s really too much it’s like total paranoia

close your eyes and he’ll be there all night

close your eyes and he’ll be there all night

he’ll be there all night

he’ll be there all night

he’ll be there all night

he’ll be there all night

Serj Tankian Tyrant’s Gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

His kindness knows the words unspoken

His Highness knows crash you cry

He feels you in his bones

Nothing like a tyrant’s gratitude

His silence may seem pretty chilling

His violence may seem awfully cool

But oh, you’re such a foe

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

He wants to make a show of you

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

His Majesty may send his minion

His Majesty’s not being rude

And oh what other beast would let his eagle feed on you

Nothing like a tyrant’s gratitude

His Holiness would ignore your secret

He feels you from his throne you fool

And wants to fill his bones with you

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

(check it out)

But hide, his Highness can’t hide that stupid pride

And how you wounded him

The way you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

Hide, his Highness can’t hide

His Highness can’t hide the stupid pride

Belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

When you belch your little truth

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

Nothing like a tyrant’s gratitude

Serj Tankian Beethoven’s Cunt

Brushing, touching, feeling on your shoulders,

Believing, appealing, kneeling in your worlds,

Oceans are combined,

Being that I love you so much

In the end they all will say

Breaking someone else’s heart again,

Find the little evil perpetrator

And feed him to the hungry alligator

You want it all,

You want it all,

Love is not about the profits

Nor the riches in your dreams,

The arms of time are breaking off,

Civilization is on trial,

The clocks eliminating time

Do you believe in me

Ive been walking through these dead farms

But I don’t mind,

Ive been screaming through these dead

lungs,

But I cant find,

Being that I love you so much

In the end they all will say

Breaking someone else’s heart again,

Find the little evil perpetrator

And feed her to the hungry alligator

You want it all,

You want it all,

Love is not about the profits

Nor the riches in your dreams,

The arms of time are breaking off,

Civilization is on trial,

The clocks eliminating time

Do you believe, in me

But lately Ive been blind

You leave me all alone, left in time,

You left me here to die, left in time,

Leave me all alone, left in time,

The arms of time are breaking off,

Civilization is on trial,

The clocks eliminating time

Do you believe in nothing.

But lately Ive been blind

Leave me all alone, left in time.

Serj Tankian The Reverend King

The viseral application of death in your own (applications)

Your own time (time)

The wedges of strength lie beyond you

Discover What it is that you need…

The reverend king said:

All the lights are gone (all the lights are gone)

All the lights are gone and the tracks,

The tracks that turn us into space.

Seeing as seeing is beleiving

Beleiving is seeing

Beleiving

The reverend king said:

DARE QUESTION ME FOR THE LIFE OF MY SUBJECTS

BUT JUST HAD A GREAT MIRACLE!!!

The viseral application of death in your own,

Your own time.

The wedges of strength lie beyond you.

Discover what it is that you mean…

The reverend king said:

All the lights are gone,

All the lights are gone and the tracks,

The tracks that turn us into space.

Seeing as seeing is beleiving (beleiving is being) (seeing is beleiving)

Serj Tankian Gratefully Disappeared

Have you disappeared

With all of life shining upon you?

Into the brightness of today

You encircle me room to room

Partaking of your grace

My heart is intrepidation

For a have a bit of fear

Though I am filled with love for your presence

You tease me like a virgin maiden

Galloping around

Showing me your autonomous capabilities

I love you

For you are my teacher

You have taught me much

In the small presence of a millisecond

Much more than a world of physical knowledge

More than a world of physical knowledge

I had the opportunity to lightly caress you

And for that I am a billion times grateful

For that, for that, for that

I am a billion times grateful…